Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας και επιχειρείται, αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας, αφετέρου δε, με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων. Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωράριο και με ζώνη ολοήμερου προγράμματος. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.
Η Δράση προβλέπει την απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) προκειμένου το σύνολο των σχολικών μονάδων να λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 Η δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, εδράζεται στη συνταγματική δέσμευση για παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές της ίδιας βαθμίδας και επιχειρείται, αφενός μεν, με την ενιαία παροχή κοινών γνωστικών και διδακτικών αντικειμένων σε όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων της χώρας, αφετέρου δε, με την επέκταση των προσφερόμενων νέων γνωστικών αντικειμένων. Το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με ενιαίο ωράριο και με ζώνη ολοήμερου προγράμματος.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου προσφέρεται ένα σύνολο από επιλογές διδακτικών αντικειμένων που προσφέρουν την ευκαιρία για την πολύπλευρη ανάπτυξη των ψυχοκινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Η Δράση προβλέπει την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών (δασκάλων και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων) προκειμένου το σύνολο των σχολικών μονάδων να λειτουργήσουν ως Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Για το σχολικό έτος 2019-2020, ενδέχεται να απασχοληθούν επίσης αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Συμπληρωματικά υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 01/09/2019 - 31/12/2020 (Σχολικό έτος 2019-2020).

 

1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Πράξη ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ υλοποιείται μέσω:

 πέντε (5) Υποέργων τύπου «Ειδικές Περιπτώσεις ΕΚΤ», ένα (1) ανά κατηγορία Περιφέρειας που αφορούν αποκλειστικά την καταβολή της τακτικής μισθοδοσίας και των οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ που απασχολούνται στην Πράξη

 και ενός (1) Υποέργου με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία) που αφορά τις συμπληρωματικές δράσεις υποστήριξης της Πράξης (οργάνωση και διαχείριση, ενέργειες ενημέρωσης, προβολής και δημοσιότητας κ.λ.π.)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλήρους και μειωμένου ωραρίου) καθώς και αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ προσλαμβάνονται, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για απασχόληση πλήρους ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου. Τα εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των ανωτέρω αναπληρωτών είναι αντίστοιχα με εκείνα των αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου των αντίστοιχων ειδικοτήτων που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, πραγματοποιούνται με έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων πρόσληψης μέσω των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019. Οι συμβάσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών συνυπογράφονται με τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλήψεις των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) πραγματοποιούνται με έκδοση Αποφάσεων Πρόσληψης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σχολικού έτους 2018-2019. Οι συμβάσεις των αναπληρωτών ΕΕΠ συνυπογράφονται με τις κατά τόπου Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ η καταβολή της μισθοδοσίας τους πραγματοποιείται από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.